Uživatelské podmínky portálu Živéakce.cz

 1. Společnost DATABOX s.r.o., se sídlem 1. máje 59/5, Liberec III-Jeřáb, 460 07, IČO 25446185, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 18623 (dále jen "DATABOX") a uživatel portálu Živéakce.cz (dále jen "uživatel") uzavírají tuto smlouvu, kterou jsou mezi smluvními strany vymezeny podmínky užití webových stránek v rámci portálu Živéakce.cz. Smlouva je platně uzavřena navštívením portálu Živéakce.cz, resp. jakékoliv jednotlivé webové stránky v rámci portálu Živéakce.cz.

 2. Internetový portál Živéakce.cz umožňuje uživatelům celosvětové počítačové sítě Internet vkládat textové a obrazové informace. Služby portálu Živéakce.cz umožňují tyto textové a obrazové informace zobrazovat, zasílat, mazat nebo s nimi jinak dále pracovat. Slouží především k pronájmu inzertního prostoru a jako komunikační prostředek pro Inzerenty a zároveň jako zdroj informací a komunikační prostředek pro Uživatele na celosvětové počítačové síti Internet.

 3. Informace publikované na www.ziveakce.cz jsou zveřejněny bezplatně a jejichž účelem je poskytnout uživateli informace o inzerujících subjektech a jejich akcích pro uživatele.

 4. DATABOX neručí za správnost a úplnost informací prezentovaných na www.ziveakce.cz. DATABOX může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny veškerých informací prezentovaných na www.ziveakce.cz i funkčních možností webových stránek. DATABOX nenese žádnou odpovědnost za případnou škodu či ušlý zisk, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek www.ziveakce.cz, i když vznikly na základě použití nebo nemožnosti použití stránek www.ziveakce.cz, a to i v případě, že by společnost DATABOX s.r.o. byla označena jako možný původce těchto škod.

 5. DATABOX dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.ziveakce.cz. DATABOX také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek www.ziveakce.cz.

 6. DATABOX neodpovídá za obsah sdělení, které si mezi sebou vyměňují uživatelé některých částí internetových stránek a vyhrazuje si právo odstranit či nedoručit sdělení, které obsahuje jakoukoliv informaci, kterou je možné považovat za protiprávní, urážlivou nebo jinak nepřijatelnou. Vyhodnocení obsahu zprávy je výhradně v kompetenci DATABOXu. Uživatel je povinen v takové komunikaci uvádět své reálné jméno či název společnosti a reálné kontaktní údaje.

 7. Uživatel nemůže na základě informací uváděných na www.ziveakce.cz vymáhat zveřejněné slevy, či jiná uvedená zvýhodnění na Inzerentovi, či DATABOXu.

 8. Uživatel dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů DATABOXu za účelem poskytování služeb dle těchto Smluvních podmínek a vedení evidence, a to elektronickými prostředky s využitím elektronických i mechanických prostředků zabezpečení. Nakládání s osobními údaji uživatele podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v aktuálním znění. DATABOX prohlašuje, že je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pod registračním číslem 43964. Uživatel si je vědom toho, že kontaktní a osobní informace, které takto poskytne je DATABOX oprávněn poskytnout Inzerentovi té dané Akce, na kterou uživatel reagoval.

 9. Uživatel tímto dává výslovný souhlas s tím, aby DATABOX použil uživatelovu adresu elektronické pošty a adresu bydliště nebo sídla k jeho kontaktování za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se služeb, poskytovaných DATABOXem.

 10. Informace ze stránek www.ziveakce.cz. (informace o subjektech, službách a akcích) může uživatel používat výhradně pro svoji vlastní potřebu!

 11. Je zejména zakázáno:

  1. pořizovat kopie databáze akcí či její části.

  2. jakýmkoli způsobem obsah portálu Živéakce.cz upravovat, překládat do jiných národních jazyků, zahrnout jej do jiných programových produktů a šířit produkty takto vzniklé (úplatně či bezúplatně), jakýmkoli způsobem tento obsah dále šířit, reprodukovat nebo vydávat, nebo používat tento obsah jako přímý prostředek výdělečné i nevýdělečné podnikatelské činnosti. Grafický vzhled a výstavba portálu včetně jejich částí jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Podle příslušných autorskoprávních předpisů je bráno jejich každé jednotlivé užití bez souhlasu autora nebo nabyvatele licence jako porušení autorských práv a může být důvodem občanskoprávní a trestní odpovědnosti.

  3. šířit prostřednictvím kontaktů uvedených v databázi akcí obchodní sdělení v rozporu s podmínkami stanovenými zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

 12. V případě, že některá část těchto uživatelských podmínek bude považována za neplatnou nebo v rozporu s platným právním řádem, ostatní části těchto uživatelských podmínek zůstávají i nadále v platnosti.

 13. Tyto uživatelské podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.8.2013.